Biuro Obsługi Zamówień +48 22 122 88 18 lub b2b@inqtrade.pl

Koszyk

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.inqtrade.pl

 

Sklep internetowy „inqtrade.pl”, działający pod adresem www.inqtrade.pl, prowadzony jest przez Inergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 9 20-469 Lublin, wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000253092, NIP 946-24-86-349, REGON 060111365.

 

§1 Informacje ogólne

 

 1. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
 • Inergia - Inergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 9 20-469 Lublin, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000253092, NIP 946-24-86-349, REGON 060111365,
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Inergia umowę sprzedaży Produktu/Produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Inergia czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca z Inergia czynności prawnej bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Strona internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem inqtrade.pl
 • Sklep internetowy – część Strony internetowej umożliwiająca zawieranie pomiędzy Klientem a Inergia umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 • Produkt – produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • Karta Produktu - zakładka w Sklepie internetowym, na której są przedstawione informacje na temat Produktu, zawierająca funkcjonalność umożliwiającą dodanie danego Produktu do Koszyka.
 • Koszyk - funkcjonalność Sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych związanych z zawieraną umową takich jak w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 • Konto - konto założone dla Klienta po rejestracji na Stronie internetowej, zabezpieczone loginem i hasłem.
 • Newsletter - usługa w postaci wysyłki wiadomości poczty elektronicznej zawierających zamówione informacje handlowe, rozsyłanej przez Inergia do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości.
 1. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową jest Inergia.
 2. Inergia świadczy za pośrednictwem Strony internetowej m.in. następujące usługi:
 • umożliwianie zawierania umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie internetowym,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach,
 • utrzymywanie Konta i umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności,
 • wysyłka Newslettera.

 

§2 Konto Klienta

 

 1. Klient ma możliwość założenia na Stronie internetowej Konta, które umożliwia dostęp do funkcjonalności Strony internetowej, takich jak dostęp do historii złożonych zamówień, statusów ich realizacji, podgląd dokumentów zakupu oraz możliwość złożenia reklamacji.
 2. Aby założyć Konto Klient wypełnia formularz rejestracyjny, który udostępniony jest na Stronie internetowej, w którym podaje następujące dane: imię, nazwisko, NIP, firma, numer telefonu, adres dostawy, adres email, ustanawia hasło dostępu do Konta oraz składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na Stronie internetowej. Po wypełnieniu formularza zostanie założone Konto, a do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o utworzeniu konta.
 3. Loginem do Konta jest adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail w danych kontaktowych Klienta nie powoduje zmiany dotychczasowego loginu.
 4. Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przesłanie dokumentu sprzedaży wyłącznie w formie e-faktury na adres mailowy podany podczas rejestracji.
 5. Założenie Konta nie jest wymagane. Każdy Klient może złożyć zamówienie bez zakładania Konta.
 1. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta zawierana jest między Inergia a Klientem po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego na Stronie internetowej i założeniu Konta.
 2. Umowa o prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 4. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgłaszając do Inergii żądanie usunięcia Konta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia Konta.
 5. Inergia ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po uprzednim wezwaniu Klienta przez Inergię do zaprzestania naruszeń.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Inergia jest uprawniona do usunięcia Konta i wszystkich znajdujących się na nim danych.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Inergia do Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie utworzenia Konta. Postanowienia umowy zawartej między stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu na Stronie Internetowej. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do umowy osobom nieupoważnionym.
 8. Do korzystania ze Strony internetowej nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta, wystarczające jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z internetem (takich jak np. komputer, telefon), standardowy system operacyjny oraz aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Strony internetowej konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash.
 9. Do korzystania z funkcjonalności Strony internetowej związanych z Kontem, wysyłką Newslettera, jak również do zamawiania Produktów niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 10. Zabronione jest:
 11. korzystanie ze Strony internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie,
 12. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Strony internetowej,
 13. rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej,
 14. podejmowanie czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 15. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

  

§3 Zamówienia

 

 1. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient dokonuje zamówienia Produktu poprzez dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie formularza, akceptację Regulaminu oraz polityki prywatności oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę". Zamówienie przez Klienta określonego Produktu lub Produktów w ten sposób stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Inergia oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów na warunkach wynikających z treści Karty Produktu i niniejszego Regulaminu.
 4. Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu. Kontakt z Inergia (telefoniczny i mailowy) odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godz. 8:00-16:00.
 5. Zamówienie przekazywane jest do realizacji tylko po potwierdzeniu zamówienia oraz podaniu wszystkich niezbędnych danych. Umieszczenie danego produktu w Koszyku nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 6. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia oraz zestawienie zamówionych produktów. Inergia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email. Otrzymanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji oznacza przyjęcie przez Inergia oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów.
 7. Umowa zawarta między Klientem a Inergia jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Inergia do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, podsumowującej dane transakcji i stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Postanowienia umowy zawartej między stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu na Stronie internetowej.
 8. Zapytania ofertowe można składać również telefonicznie na numer telefonu 728831127 lub wysyłając e-mail na adres zapytaniaofertowe@inergia.pl .W takiej sytuacji Klient, po przygotowaniu indywidualnej wyceny, otrzyma link z ofertą. W celu dostępu do oferty niezbędne będzie założenie Konta w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia będzie możliwe wyłącznie przez Sklep internetowy.
 9. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, w całości po skompletowaniu całego zamówienia lub anulowane. Jeśli paczka ma zostać podzielona, Inergia zastrzega sobie możliwość doliczenia dodatkowej opłaty wg cennika za wysyłkę drugiej części zamówienia.
 10. Informacje o brakach, bądź o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, będą przekazywane Klientowi niezwłocznie.
 11. Okres realizacji zamówienia wskazany jest na Karcie produktu i liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia przez Inergia oraz podania wszystkich niezbędnych danych do jego realizacji (pomijając soboty, niedziele i święta). Jeśli na Karcie Produktu nie ma informacji o czasie realizacji zamówienia na dany Produkt, przyjmuje się, że zamówienie będzie zrealizowane w okresie do 21 dni od chwili potwierdzenia zamówienia oraz podania wszystkich niezbędnych danych do jego realizacji.
 12. W przypadku zamówienia z wybraną formą płatności „płatność on-line” (w tym karta kredytowa i raty) okres realizacji zamówienia liczy się od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie.
 13. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Inergia może anulować złożone przez Klienta zamówienie.
 14. Ceny podane na Karcie produktu obowiązują tylko i wyłącznie podczas sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Na Karcie produktu prezentowana jest zarówno cena netto jak i brutto Produktu.
 16. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i nieużywane, jeśli jest inaczej to wówczas odpowiednia informacja jest zawarta na Karcie Produktu.
 17. Produkty dostępne w Sklepie internetowym pochodzące z ekspozycji są fabrycznie nowe, lecz mogą nie posiadać oryginalnego opakowania, o czym Klient jest informowany m.in. za pośrednictwem informacji znajdującej się na Karcie Produktu.
 18. Produkty dostępne w Sklepie internetowym co do zasady nie zawierają źródeł światła (żarówek itp.). Jeżeli Produkt zawiera źródło światła, informacja o tym jest dostępna na Karcie Produktu.
 19. Cena Produktu prezentowana na Karcie Produktu nie obejmuje kosztów montażu oraz transportu Produktu. Jeżeli cena zawiera źródła światła, taka informacja widnieje w opisie przedmiotu.
 20. Do sprzedaży w ramach okresowych promocji oraz wyprzedaży organizowanych w Sklepie internetowym przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się Produktów objętych promocją lub wyprzedażą.
 21. Strona internetowa nie obejmuje funkcjonalności pozwalającej na dodawanie opinii o Produktach.

 

§4 Rezygnacja z zamówienia

 

 1. W momencie złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Klient nie ma technicznej możliwości dokonywania we własnym zakresie zmian w zamówieniu ani go anulować. W razie takiej konieczności niezbędny jest kontakt mailowy z obsługą Sklepu internetowego.
 2. Zamówienia złożone przez Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów - o ile nie dotyczyły wyrobów prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie – mogą być anulowane przed ich realizacją. W tym celu Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien wysłać prośbę o anulowanie zamówienia na adres b2b@inergia.pl.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów będących przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646 ze zm.), innym niż Przedsiębiorca-Konsument, nie mogą być anulowane po ich złożeniu. 

 

§5 Płatności

 

W Sklepie internetowym udostępnione są następujące sposoby płatności:

 1. Za pobraniem – w tym przypadku należy zapłacić za zamówienie w momencie odbioru paczki od kuriera przy czym ta forma płatności za pobraniem jest dostępna dla zamówień do wartości 6000,00 zł brutto;
 2. Przelew on-line – jest to bardzo szybki, bezpieczny i bezprowizyjny dla Klienta sposób płatności, autoryzacja odbywa się w czasie składania zamówienia, a zapłata wpływa na konto bankowe Inergia w ciągu kilkunastu minut w przypadku prawidłowo przeprowadzonej płatności.
 3. Karta kredytowa - zamówienie zostanie zrealizowane analogicznie jak w przypadku e-przelewu, poprzez platformę PayU, DOTPAY lub inną widoczną w momencie realizacji zamówienia. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelew oraz rat przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU lub innego widocznego w momencie realizacji zamówienia.

 

§6 Dostawa produktów

 

 1. Produkty zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. W momencie dodania do Koszyka Produktów o niestandardowych wymiarach lub wadze Klient zostanie poinformowany o konieczności indywidualnej wyceny kosztu transportu. W takiej sytuacji system automatycznie wyśle zapytanie do obsługi Sklepu internetowego w celu określenia kosztu przesyłki. Po oszacowaniu kosztu transportu Klient otrzyma mailowo link do swojego zamówienia w Sklepie internetowym, w którym będzie znajdowała się wartość usługi transportowej. Składając zamówienie poprzez Stronę internetową Klient akceptuje koszty dostawy. Koszty transportu dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako pozycja „Usługa transportowa".
 3. Przy każdym Produkcie dostępnym w Sklepie internetowym widnieje informacja o jego aktualnej dostępności (ilości, które są dostępne oraz przewidywany termin wysłania zamówienia).
 4. Na czas dostarczenia zamówionego Produktu do Klienta składa się:
  • czas przetwarzania zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego,
  • w przypadku towarów dostępnych „na zamówienie” – czas oczekiwania na realizację zamówienia przez producenta – o czasie tym Klient zostanie poinformowany przez obsługę Sklepu internetowego,
  • kompletowanie towarów w magazynie, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,
  • czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską.
 5. W przypadku niedostępnych Produktów podana data planowanej dostępności może ulec zmianie.
 6. W chwili wysłania paczki z magazynu, Klient otrzymuje od firmy informację z numerem przesyłki od firmy kurierskiej.
 7. W przypadku zamówień z opcją odbioru osobistego, obsługa Sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru.
 8. Odbioru osobistego można dokonać w siedzibie Inergia Sp. z o.o. ul. Budowlana 9, 20-469 Lublin.
 1. Podczas dokonania odbioru przesyłki zaleca się, aby Klient w obecności Kuriera otworzył paczkę i sprawdził czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy produkty nie są uszkodzone. Zgodnie z art. 545 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w razie przesłania Produktu sprzedanego na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Klienta, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Klient nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez Klienta przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Klient otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie Klienta, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, Klient ponosi opłaty określone w taryfie.
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki spisanie protokołu w obecności kuriera (odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie pracownik firmy kurierskiej), będzie podstawą rozpatrzenia reklamacji. Prosimy również w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu internetowego.
 2. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie e-faktury jako dokumentu potwierdzającego zakup.
 3. Cennik kosztów transportu na terenie Polski znajduje się w zakładce „Warunki i koszty dostawy”.
 4. Cennik kosztów transportu poza granice Polski dostępny jest w zakładce „Warunki i koszty dostawy za granice RP”.

 

§7 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta objęła w posiadanie Produkt.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Inergia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną) skierowanego do INERGIA Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9 lub na adres e-mailowy zwroty@inergia.pl.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient może zawrzeć oświadczenie bezpośrednio w treści wiadomości lub jako załącznik do niej.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Inergia zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Inergia została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Inergia dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Inergia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Inergii przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient odsyła Produkt na adres Dział Zwrotów Inergia Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Inergię o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Przed odesłaniem Produktu prosimy o skontaktowanie się z obsługą Sklepu internetowego pod nr tel. 728831127, lub wysyłając e-mail na adres: zwroty@inergia.pl.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§8 Rękojmia za wady (reklamacja)

 

 1. Inergia jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, w tym w celu skorzystania z rękojmi, przysługuje Klientowi prawo złożenia reklamacji. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę oraz żądanie Klienta z nią związane.
 1. W każdym przypadku prosimy o uprzedni kontakt z obsługą Sklepu internetowego poprzez wysłanie do nas wypełnionego formularza reklamacyjnego. Jest on dostępny na Stronie internetowej w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Formularz może zostać wysłany na adres mailowy reklamacje@inergia.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Dział Reklamacji - Inergia Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9.
 2. Klienci posiadający Konto w Sklepie internetowym mają możliwość złożenia reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Zgłoszenie reklamacyjne złożone w ten sposób znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie.
 3. Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy Państwa o dalszych czynnościach związanych z Państwa reklamacją. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacyjnego, zawierającego wszystkie niezbędne informacje, ustosunkuje się merytorycznie do jego treści (uzna lub odmówi uznania reklamacji).
 4. W przypadku konieczności odbioru Produktu od Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zostanie on odebrany od Klienta na koszt Inergia przez firmę kurierską zamówioną przez Inergia.
 1. Inergia odpowiada wobec Klienta za wady Produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rękojmi uregulowanej w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Wybrane przepisy ustawy dotyczące rękojmi zostały przedstawione poniżej w celach informacyjnych:
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Przedsiębiorca (Inergia) może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 5. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 6. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony,

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
 3. Inergia informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 1 - 4 powyżej, nie stosuje się. 
 1. Inergia informuje, że procedura wytapiania i proces obróbki ręcznej opraw oświetleniowych oraz kloszy niesie za sobą pewne braki, przebarwienia, zniekształcenia oraz zmiany wytrzymałości szkła. Każdy klosz jest efektem własnoręcznej pracy mistrza. Drobne defekty oraz sporadyczne występujące na szkle pęcherzyki powietrza potwierdzają ręczne wykonanie opraw oświetleniowych i nie są podstawą reklamacji.
 2. Inergia dokłada starań aby Strona internetowa funkcjonowała w pełni poprawnie oraz zobowiązuje się do usuwania ewentualnych usterek funkcjonowania Strony internetowej.
 1. Inergia zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony internetowej lub niektórych jej funkcji w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.
 2. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dotyczących nieprawidłowego działania Strony internetowej. W reklamacji należy podać dane Klienta niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze.
 3. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Dział Reklamacji - Inergia Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@inergia.pl.
 4. Inergia udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

§9 Gwarancja

 

 1. Inergia nie udziela własnej gwarancji na oferowane Produkty.
 2. Produkty dostępne w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta (nie Inergii) jeżeli wynika to z informacji pochodzących od producenta. Co do zasady, informacje o okresie gwarancji umieszczone są w formie informacji na opakowaniu Produktu lub karty gwarancyjnej załączonej do towaru.
 3. Zakres, podstawy, okres trwania oraz inne warunki wykonania uprawnień gwarancyjnych względem producenta powinny być określone w informacjach od producenta, o których mowa w ust. 2 (w szczególności w treści karty gwarancyjnej).
 4. Gwarancja producenta, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmuje źródeł światła dostarczonych przez producenta w oprawie towaru chyba, że co innego wynika z informacji od producenta.
 5. W każdym przypadku związanym z dochodzeniem praw z gwarancji prosimy o kontakt z obsługą sklepu poprzez wysłanie do nas wypełnionego formularza reklamacyjnego. Jest on dostępny na stronie www.inqtrade.pl w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Formularz może zostać wysłany na adres e-mail: reklamacje@inergia.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Dział Reklamacji - INERGIA Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9.

 

§10 Zwrot należności Klientom

 

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, oraz § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Inergia do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Inergia, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na wskazany na piśmie numer rachunku bankowego.
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Inergia identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto podane w dyspozycji pisemnej Klienta przesłanej do Inergia drogą mailową bądź pocztą tradycyjną. Inergia zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
 4. Inergia nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

§11 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego i Newsletter

 

 1. Konsument ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co produkt dostarczony. Zamiar zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres mailowy reklamacje@inergia.pl w okresie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania nowego produktu. Zwrot dokonywany będzie po zweryfikowaniu przez Inergia dokonanych przez Klienta zakupów. Decyzja dotycząca zwrotu zostanie podjęta w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Zużyty produkt powinien być kompletny. O sposobie i terminie odbioru zużytego sprzętu Klient zostanie poinformowany mailowo na adres podany w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Inergia w ramach funkcjonalności Strony Internetowej oferuje usługę Newslettera polegającą na przesyłaniu przez Inergia informacji o charakterze marketingowym o działalności Inergii i oferowanych przez Inergię produktach i usługach, w tym w szczególności dotyczących nowości, ofert specjalnych oraz promocji na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zapisie na Newsletter.
 3. Klient może zapisać się na Newsletter poprzez pozostawienie w formularzu zapisu na Newsletter adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie od Inergia drogą elektroniczną informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na Newsletter do Klienta przesyłana jest wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu na Newsletter (subskrypcji Newslettera). 
   Zapis na Newsletter oraz korzystanie z usługi Newslettera (po dokonaniu zapisu) jest nieodpłatne i dobrowolne. 
  4.    Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym momencie i bez podawania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Klient może we własnym zakresie zrezygnować z subskrypcji Newslettera kontaktując się z Inergia  na adres mailowy reklamacje@inergia.pl.  

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku przez czas nieokreślony.
 3. Inergia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.