Polityka prywatności

www.inqtrade.pl

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące danych osobowych Klientów, które są gromadzone podczas korzystania online z serwisu internetowego www.inqtrade.pl, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki prywatności serwisu www.inqtrade.pl jest INQ Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 9, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy z siedzibą w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000429139, NIP 9462640170, REGON 061446961. (dalej jako: „INQ Trade”).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z INQ Trade pisząc na adres siedziby wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@inqtrade.pl.

 

1.  Definicje


Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Serwis - Strona internetowa pod adresem www.inqtrade.pl

Klient - Osoba korzystająca z Serwisu.

Konto Klienta – zbiór zasobów Klienta w ramach Serwisu.

Dane Osobowe - Dane Klientów przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania z Serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2.  Podmiot przetwarzający dane osobowe


INQ Trade przetwarza Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu.

 

3.  Przetwarzanie danych osobowych


INQ Trade przetwarza Dane Osobowe Klientów Serwisu w celu:

o    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INQ Trade jako administratorze;

o    prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Serwisu oraz zapewniania jego bezpieczeństwa teleinformatycznego;

o    obsługi Klientów, udzielania odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;

o    dochodzenie i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;

o    prowadzenia działań marketingowych;

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

o    wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

o    wypełnienie obowiązków INQ Trade jako administratora wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

o    wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

o    konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora.

 

4.  Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu Danych


Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

o    kontrahentom administratora m.in. dostawcom towarów, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom świadczącym usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Serwisie;

o    kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;

o    podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

 

5.  Okres przechowywania danych osobowych


INQ Trade przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

 

 

6.  Prawo kontroli danych osobowych


Klientowi zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

o    prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;

o    prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

o    prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

o    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

o    prawo do przenoszenia danych,

o    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

o    prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

 

7.  Informacje końcowe


Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. INQ Trade opiera swoje działania w tym zakresie na zasadzie zaniechania świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia

Serwis wykorzystuje pliki cookies

INQ Trade może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.